X
تبلیغات
امواج ماورایی
در قسمت قبل موج را به اختصار توصیف کردیم و اینک تاثیرات امواج را بر محیط مورد بررسی قرار می دهیم

امواج حامل بارهای الکترونی با خواص متنوع می باشند که اثر شگرفی بر ماده و حتی فرا ماده دارد.

اثرات تاثیر گذار بر ماده تقریبا قابل لمس و درک است .ولی تاثیرات فراماده ای امواج را چگونه باور کنیم؟

جهان هستی از دو ماهیت کلی بنام فیزیک و متافیزیک تشکیل شده است.

تعریف فیزیک :

علم ماده و حرکت آن و همین‌طور فضا و زمان است. این علم از مفاهیمی مانند انرژی، نیرو، جرم و بار استفاده می‌کند.

تعریف متافیزیک:

لغتی است یونانی و مرکب است از دو کلمهٔ «متا» یعنی مابعد و «فیزیک» یعنی طبیعت و متافیزیک یعنی «مابعداطبیعه» و تفاوت آشکاری با «ماوراءاطبیعه» دارد. اما در بسیاری موارد به اشتباه به جای یکدیگر به کار می‌روند.

خب با دو تعریف فوق در می یابیم که فیزیک و متافیزیک زیر بنای جهان هستی می باشند و هر برداشتی از محیط پیرامونی در قاعده فیزیک و متا فیزیک دارای تعریف میباشد.

تفاوت فیزیک و متا فیزیک در اثبات آنهاست.در واقع فیزیک بر اساس استدلال بنا شده و متا فیزیک بر پایه استقراء.

با شناخت فیزیک و متا فیزیک شاید بتوان به ماهیت موج پی برد.

تا کنون چند نوع موج در تعاریف علمی شناخته شده است؟

امواج الکترو مغناطیسی

امواج مکانیکی

امواج صوتی

امواج رادیو اکتیو

امواج تابشی

و...

 حال می خواهیم موج را از لحاظ ماهیت فیزیکی و متافیزیکی به نقل از سایت ویکیپدیا بررسی کنیم .

 [ویرایش] موج الکترومغناطیس

بازه قابل رویت فقط قسمت کوچکی از طیف امواج الکترومغناطیسی را تشکیل می دهد.

[ویرایش] تعاریف

توافق بر روی یک تعریف واحد برای واژه موج چیزی است که امکان ندارد. یک ارتعاش یا لرزش (ویبراسیون) را می توان به صورت یک حرکت به عقب و جلو پیرامون نقطهٔ m در اطراف یک مقدار مرجع تعریف نمود. با وجود این، تعریف مشخصات کافی برای موج که باعث کیفیت بخشیدن به آن می شود موضوعی قابل انعطاف است. این اصطلاح اغلب به طور ذاتی به صورت انتقال نوسانات در فضا مطرح می شود که با حرکت شی که فضا را پر کرده یا اشغال نموده در ارتباط نیست. در یک موج انرژی یک ارتعاش عبارتست ازانرژی شی که دارد از منبع به فرم یک اغتشاش و نوسان در داخل محیطی که آن را احاطه کرده یا در پیرامون آن است دور می شود (هال 1980). با وجود این، این حرکت در مورد یک موج ساکن و ایستاده، مسئله برانگیز است. برای مثال، یک موج روی یک طناب یا نخ که انرژی در آن به طور مساوی در هر دو جهت منتشر می شود یا برای امواج الکترومغناطیسی یا امواج نوری در خلا، جاییکه مفهوم محیط واسطه ای دیگر قابل کاربرد نیست.

به خاطر چنین دلایلی نظریهٔ موج بیان کننده یک شاخه خاص از فیزیک است، که به خواص موج مستقل از آنکه منشا فیزیکی آن چه چیزی باشد وابسته است (استراوسکی و پتاپو،1999). این خاصیت منحصر بفرد که با مستقل بودن از منشا فیزیکی و با تکیه بسیار روی منشا در موقعی که یک مورد خاص از یک فرآیند موجی را در نظر می گیریم همراه می گردد.

مثال: آکوستیک از اوپتیک متمایز می گردد. به این صورت که امواج صوتی دارای منشا مکانیکی، بیشتر از امواج الکترومغناطیسی در موقع انتقال انرژی لرزشی یا ارتعاشی به انرژی مکانیکی تبدیل می شوند. مفاهیمی از قبیل جرم، گشتاور، اینرسی، یا خاصیت کشسانی (ارتجاعی) موقع شرح دادن آکوستیک بسیار مهم هستند. (برخلاف اوپتیک هنگام بررسی فرآیندهای موجی). این تفاوت در منشا باعث ایجاد مشخصات موجی خاص متفاوت از محیطی که با آن سر و کار داریم می شود . (به عنوان مثال، در موارد مربوط به هوا: فشار تابش موج های تلاطمی و... . در موارد جامد(اجسام صلب): امواج نور، تجزیه نور و ...) خواص دیگر،اگر چه آنها هم معمولاً از طریق منشا مشخص می شوند، ممکن است به تمام امواج تعمیم داده شود. به عنوان مثال،با توجه به آنهایی که بر اساس منشا مکانیکی پایه گذاری شده اندمی توان اغتشاشاتی در فضابرای امواج آکوستیک بر حسب زمان انجام داد اگر وفقط اگر وسیله مورد بحث بسیار سخت و یا بسیار نرم و انعطاف پذیر نباشد . اگر تمام اجزای تشکیل دهنده وسیله به صورت محکم به یکدیگر متصل شده باشند، تمام اجزای آن به شکل یک جسم واحد و بدون هیچ گونه تاخیری در انتقال نوسان، به ارتعاش در می آیند. که در این صورت هیچ حرکت موجی نخواهیم داشت. از سوی دیگر، اگر تمامی اجزا مستقل از یکدیگر بودند، هیچ انتقال ارتعاشی وجود نداشت. عبارات مذکور در بالا با فرض آنکه موج به هیچ منشا نیاز نداشته باشد بی معنی خواهد بود،اگر چه آنهاویژگی که از خود بروز می دهندمستقل از منشا آنها باشد: در طول یک موج، فاز یک ارتعاش (مکان و موقعیتی که در داخل سیکل نوسان اشغال کرده ) برای نقاط مجاور متفاوت می با شد و علت آن نیز این است که نوسان در زمان های متمایز به این نقاط می رسد. به صورت مشابه، پردازش فرآیند های موج که از مطالعه درباره پدیده های موجی با سرچشمه هایی متفاوت با سر چشمه امواج صوتی حاصل می شود می تواند برای فهم هر چه بیشتر پدیده های صوتی بسیار با اهمیت باشد. یک مثال مناسب از این نمونه، قاعده تداخل یانگ می باشد ( یانگ،1802 ) این اصل برای اولین بار در تحقیقات یانگ پیرامون نور مطرح شد و هنوز نیز می تواند مطابق تعدادی از مفاهیم خاص دیگر ( برای مثال ،پخش شدن صوت توسط صدا ) موضوعی پژوهشی در مطالعه صوت باشد.

[ویرایش] ویژگی‌ها

مقالهٔ اصلی: صفات

امواج متناوب توسط فاکتورهای اوج (بالاترین نقاط در امواج) و پایین ترین نقاط توصیف می شوند و البته ممکن است گاهی بر اساس طولی یا عرضی طبقه بندی گردند. امواج عرضی به امواجی اطلاق می شود که دارای ارتعاش هایی عمود بر جهت و انتشار موج باشند. مانند امواج طناب و امواج الکترومغناطیسی. امواج طولی دسته ای از امواج هستندکه در جریان انتشار موج دارای نوسانات موازی هستند مانند بیشتر امواج صوتی. زمانی یک شی بر روی موج یک آبگیر به بالا و پایین برود، حرکت بر روی یک مسیر دوار را تجربه می کند زیرا این امواج، امواج عرضی یا سینوسی نمی با شند.

A=در آب های عمیق

B=در آب های کم عمق

1=عبور موج

2=اوج

3=افت

ریز موج ها روی سطح برکه در حقیقت ترکیب طولی و عرضی امواج هستند. بنابراین نقاط روی سطح، مسیر دایره ای را دنبال می کنند ونقاطی که روی سطح قرار می گیرنداز این مسیر دایره ای تبعیت می کنند.تمام امواج می توانند موارد زیر را تجربه کنند:

موج مستقیم از طریق برخورد با سطح منعکس کننده تغییر می یابند = انعکاس

موج مستقیم از طریق مداخله یک شی جدید تغییر می یا بند = انعکاس

خم شدن امواج مانند تاثیر متقابل آنها در برابر موانعی است که در مسیرشان وجود دارد = پراش بیشترین شناخت طول موج روی حالت پرش شی است.

موقعیت دو موج که با هم برخورد می کنند =تداخل

موجی که با بسامد شکسته می شود = انتشار

حرکات موج نوری در مسیر مستقیم – خطوط انتشار

یک موج اگر بتواند فقط در مسیر مستقیم نوسان کند دوگانگی می یابد. دوگانگی عرضی موج حاکی از نوسان مستقیم آن است و عمود برجهت حرکت است. امواج طولی مانند امواج صوتی دوگانگی بروز نمی دهند زیرا این امواج نوسان مستقیم در طول حرکت دارند و با فیلتر پولازیزه گر پولاریزه می شوند.

مثال: امواج سطح اقیانوس که با صخره ها برخورد می کنند. امواج سطح اقیانوس که پرتلاطم هستند در میان آب منتشر می شوند. امواج رادیو یی، ریز موج ها، مادون قرمز، امواج مرئی، فرابنفش، پرتو x و پرتو گاما از پرتو افکنی پرتوهای الکترومغناطیسی ساخته شده اند. در این شرایط انتشار بدون وجود محیط در میان خلأ ممکن است. این امواج الکترومغناطیس در 299 و 792 و 458 متر بر ثانیه در خلأ حرکت می کنند.

 

[ویرایش] صوت

یک موج مکانیکی که در میان هوا، مایعات و جامدات منتشر می شود. موج ترافیک (یعنی انتشار متفاوت و متراکم وسایل نقلیه و ...) که می تواند به عنوان مدلی از امواج سینماتیک باشد. مانند اولین طرح آقای .J.Mلایت هیل. امواج لرزه ای در زمین سه نوع هستند که L, P, S نامیده می شوند. امواج گرانشی که عبارتند از نوسانات و بالا و پایین شدن در انحنای زمان -فضا که به وسیله اصل عمومی نسبیت پیش بینی شده است .این امواج چند بعدی هستند و به طور تجربی مشاهده می شوند.

امواج ساکن: در گردش سیالات اتفاق می افتند و از طریق تأثیر کرولیز ذخیره می شوند.

[ویرایش] توصیف ریاضی

یک موج با دامنه ثابت است.

شکل و نمایشی از یک موج (منحنی آبی رنگ که خیلی سریع تغییر می کند) و پوشش آن (منحنی قرمزکه با سرعت آهسته تری تغییر می کند)

به عقیده ریاضیدانان ساده ترین یا اساسی ترین موج،امواج هارمونیک سینوسی است که آن را با f(x,t) = Asin(ωtkx)), توصیف می کند. که A دامنه موج است یعنی بیشترین مقدار بی نظمی در طول نوسان موج (بیشترین فاصله از بلندترین نقطه اوج تا تعادل در یک نمونه کامل،یعنی ماکزیمم مسافت قایم بین مبدأ و موج.) واحد دامنه به نوع موج بستگی دارد. موج هایی که روی طناب هستند دامنه شان به صورت یک بعد بیان می شود. امواج صوتی مانند فشار (پاسکال) و امواج الکترومغناطیس مانند دامنه ای از میدان الکتریکی (ولت / متر)بیان می شوند. دامنه ممکن است ثابت باشد (در این شرایط موج یا cw هست یا موج ثابت) یا ممکن است با زمان و موقعیت تغییر کند. فرم متغیر دامنه، موج پوششی نامیده می شود.

طول موج ( اشاره به λ) مسافت بین دو قله متوالی (یا یک فرورفتگی و برجستگی) است. معمولا واحد آن متر است و همچنین با نانومتربرای طیف الکترومغناطیس بخش نوری بیان می شود. یک تعداد موج K می تواند با طول موج به هم ربط داده شود. امواج را می توان به وسیله حرکت هارمونیک نشان داد. دوره T، زمان برای یک نوسان کامل موج است.

بسامد f (که با ν نشان می دهند) تعداد دوره هایی است که در واحد زمان انجام می دهند (برای مثال یک ثانیه) و آن با هرتز اندازه گیری می شود.

بسامد ودوره عکس یکدیگرند.

بسامد زاویه ای ω بیان کننده بسامد از نظر رادیان است و بستگی به بسامد دارد. بسامد زاویه ای با بسامد از طریق رابطه زیر ارتباط دارد:

دو نوع سرعت وجود دارد که امواج را به هم پیوند می دهد. اولین سرعت سرعت انتشار موج است که توسط بیان می شود و دومین، سرعت گروهی است که سرعت متغیری در شکل های متنوع موج ایجاد می کند. این سرعت می تواند به موج منتقل شود. و با فرمول زیر ارائه می شود:

ادامه دارد...

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم آبان 1387ساعت 14:27  توسط دانشجو  | 

 

به هر آشفتگی در محیط که در فضا یا فضازمان منتشر میشود و اغلب حامل انرژی است موج می‌گویند. اگر این آشفتگی در میدان‌های الکترومغناطیسی باشد، آن را موج الکترومغناطیسی می‌نامند. در امواج الکترومغناطیسی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی به طور عمود بر یکدیگر نوسان می‌کنند و با سرعت نور انتشار پیدا می‌کنند. نور و امواج رادیویی از این نوع هستند.

امواج مکانیکی امواجی ساده‌تر هستند، که مشهورترین آنها امواج صوت، امواج زلزله و امواج آب است.

موج‌ها به دو دسته امواج طولی و امواج عرضی تقسیم می‌شوند. در امواج طولی، سرعت انتشار موج موازی با حرکت نوسانی آن است، در حالی که، در امواج عرضی این سرعت عمود بر آن است. امواج الکترو مغناطیسی از نوع امواج عرضی هستند.

حال با تعریف نسبی از ماهیت موج و تاثیر گذاری بارز امواج بر محیط ، این سوالات در ذهنم شکل می گیرد که آیا انسان می تواند این امواج را کنترل کند؟

آیا انسان خود یک میدان مغناطیسی، با خواص مختلف است؟

براستی انسان حامل چه نوع بارهایی است؟مثبت یا منفی؟

این سوالات به حول و قوه الهی در طول این مباحث پاسخ داده خواهد شد.

التماس دعا

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم آبان 1387ساعت 14:45  توسط دانشجو  | 

بسم رب النور

مقدمه

خوب می دانیم که تاکنون آنچه که از اتم تعریف و تصور شده ، مبنای علمی پیدا کرده و اکثر محاسبات بشری بر اساس این تعریف بوده.

کوچکترین ذره تشکیل دهنده هر ماده را اتم می نامیم.

مدل اتمی بدست آمده حاکی از آن است که اتم دارای دو قسمت اصلی 1- لایه و 2- هسته می باشد.

در قسمت لایه رفتار الکترونها(بار منفی) بسیار جالب و قابل بحث است و نقش تعیین کننده ای در ماهیت ماده را دارد.

نهایتاً درهسته اتم، پروتون(بارمثبت) ونوترون(بار خنثی) قرار گرفته اند که در مورد هر کدام از این موارد در حد توان توضیح خواهم داد.

قبل از هر بحثی نیاز به ذکر چند تعریف به نقل از دانشنامه آزاد(ویکیپدیا) می پردازم.

اتم کوچکترین واحد تشکیل دهنده یک عنصر شیمیایی است که خواص منحصر به فرد آن عنصر را حفظ می‌کند. تعريف ديگری آن را به عنوان کوچکترين واحدی در نظر ميگيرد که ماده را ميتوان به آن تقسيم کرد بدون اينکه اجزاء بارداری از آن خارج شود.[۲] اتم ابری الکترونی، تشکیل‌شده از الکترون‌ها با بار الکتریکی منفی، که هستهٔ اتم را احاطه کرده‌است. هسته نیز خود از پروتون که دارای بار مثبت است و نوترون که از لحاظ الکتریکی خنثی است تشکیل شده است. زمانی که تعداد پروتون‌ها و الکترون‌های اتم با هم برابر هستند اتم از نظر الکتریکی در حالت خنثی یا متعادل قرار دارد در غیر این صورت آن را یون می‌نامند که می‌تواند دارای بار الکتریکی مثبت یا منفی باشد. اتم‌ها با توجه به تعداد پروتون‌ها و نوترون‌های آنها طبقه‌بندی می‌شوند. تعداد پروتون‌های اتم مشخص کننده نوع عنصر شیمیایی و تعداد نوترون‌ها مشخص‌کننده ایزوتوپ عنصر است. [۳]

اتم هلیوم

الکترونذره بنیادی پایداری با بار الکتریکی منفی کولن و جرم در حال سکون کیلوگرم. الکترونها در همه اتمها حضور دارند و در لایه‌های خاصی به دور هسته اتم می چرخند.

پروتون (Proton) ذره‌ای بنیادی با بار مثبت است که بخشی از هر اتم را تشکیل می‌دهد. جرم پروتون ۱۸۳۷ برابر جرم الکترون، و معادل ۱ amu است.

ساختار کوارکی پروتون

ساختارکوارکی پروتون

نوترون یکی از ذرات هسته‌ای اتم است. نوترون دارای بار الکتریکی خنثی است و به همراه پروتون در داخل هسته اتم اصل جرم اتم را تشکیل میدهند.

ساختارکوارکی نوترون

میزان تاثیرگذاری رفتار انسان بر محیط :

بدون شک ما می پذیریم که انسان با رفتارها و عادتهایی که دارد می تواند تغییراتی را بر محیط زندگی دهد واین تحولات برآیندهایی را بدنبال خواهد داشت.

اینکه انسان چه خصوصیاتی دارد و این خصوصیات چگونه بر محیط پیرامونیش تاثیرگذاراست، سوالی ایست قابل تامل و سوژه مناسبی برا خود شناسی است.

نیوتن با سه نظریه نیرو نکات کلیدی را به ما می آموزد و می توانیم از تلفیق این نظریات با رفتار الکترونها به نتایج شگرفی برسیم.

ادامه دارد...

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام مهر 1387ساعت 12:43  توسط دانشجو  | 

بنام او که سرآغاز تمام انوار قدسی و امواج ماورایی است

امیدوارم توان آن را داشته باشم در وادی امواج گام بگذارم و مطالبی هرچند گریخته، اما درخور تأمل برای ارتقای قوای نامحدود ذهنی خود و دوستان طالب عشق و معرفت بنویسم.

از خدای خود خواستارم که از آن منبع عظیم و تاثیر گذار خویش بر من خشکیده و تاریک دل بتاباند تا معرفت وجودیش را درک کرده و از اندک مجال عمرم نهایت بهره را ببرم.

سرآغاز کلام حرکت است.

حرکت ماهیت زندگیست، که دستخوش میلیونها تغییر شده و مسیر خود را درطول جاده های پر فراز و نشیب  زمان طی می کند.

زمان،که اندیشمندان و عالمان از آن به بُعد چهارم یاد می کنند و سعی برآن دارند ، که تسلط آدمی را برآن ممکن سازند.

تاریخ، سیر حوادث و اتفاقات در گستره پیش آمده با گذشت زمان. که مبنای علوم بشری قرار گرفته و دارای اهمیت وصف ناپذیر می باشد.

برای درک بهتر موج و ماهیت آن نیاز به درک زمان و تاریخ محیط مورد مطالعهمی باشد.

به عزیزان خواننده پیشنهاد می کنم با علوم ریاضی و فیزیک باب رفاقت گشایند،

 چراکه عشق همراه با استدلال عقلی حاصلش ایمان مستحکم و تقوای ناب و محبوب حضرت حق است.

مرا در این راه پر از نکته و سوال یاری دهید و دعای ملکوتی خودرا هدیه این حقیر سراپا تقصیر کنید.

التماس دعا

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم مهر 1387ساعت 12:2  توسط دانشجو  |